بیانیه ماموریت و چشم انداز

ماموريت
MISSION
حضور در سبد سلامت خانوار با ارايه محصولات سلولزی بهداشتی
درقالب آميزه اي متمايز از كيفيت و قيمت، از طريق به كارگيری
فناوری های نوين و توسعه مستمر توانمندی های سرمايه انسانی

چشم انداز
VISION
رهبری بازار صنعت سلولزی بهداشتی
در منطقه تا سال 1404